Pension Labyrint Český Krumlov

Vážení hosté,

na tomto místě bychom Vás rádi informovali o našich obchodních podmínkách a o všech podstatných informacích týkajících se ubytování v našem hotelu:

 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM

Bellevue Hotel Services, s.r.o. jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace podle ustanovení § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Bellevue Hotel Services, s.r.o., IČO: 09308644, se sídlem: Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, DIČ CZ09308644, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 333471, provozovna: Pension Labyrint Český Krumlov, Rybářská 13, 381 01 Český Krumlov, adresa pro doručování elektronické pošty: reservation@labyrintkrumlov.cz, telefonní číslo: 420 607 002 717Hlavní předmět podnikání ubytovatele (obor činnosti): poskytování ubytovacích služeb.
 2. Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování, resp. v potvrzení o rezervaci.
 3. Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušném potvrzení rezervace ubytování. V takto stanovené ceně nejsou zahrnuty veškeré daně a poplatky, ke konečné ceně bude připočtena městská daň a poplatek obci.
 4. Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host provede veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; případná povinnost platit zálohu je uvedena v příslušném potvrzení rezervace.
 5. Reklamace: právo z vadného plnění je nutné uplatnit přímo v provozovně nebo písemně vůči ubytovateli, vždy bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se ubytovaný host domáhá (sleva z ceny apod.). Ubytovatel prověří a vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu.
 6. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
 2. Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.
 3. Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.
 1. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
  1. Advance purchase rezervace: Platba předem bez možnosti vrácení peněz. Pokud rezervaci zrušíte, bude Vám účtována celková cena pobytu.
  2. Best available rate: Rezervaci můžete zrušit zdarma do 48 hodin před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před příjezdem či nedojezdu Vám bude účtována částka ve výši 100 % ceny ubytování za první noc.
  3. Poplatky: v ceně za ubytování je zahrnuto pouze DPH v aktuálně platné výši. V ceně nejsou zahrnuty mj. místní poplatky.
  4. Poplatky za extra služby:
 • Pobyt dítěte ve věku do 6 let za použití stávajících postelí je zdarma.
 • Za přistýlky se platí extra poplatek ve výši 800,-Kč na noc.
  1. Manipulační poplatek: Rádi bychom vás upozornili, že v případě hotovostní platby v cizí měně vám bude k finálnímu účtu připočten manipulační poplatek ve výši 5 %. Veškeré akceptované způsoby platby jsou upraveny v našich platebních podmínkách dostupných na vyžádání.

V případě elektronické platby v cizí měně je hotel oprávněn účtovat poplatek za konverzi ve výši bankovních poplatků za konverzi.

 1. PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (MARKETINGOVÝ SOUHLAS)

Tímto uvádíme podmínky, za nichž žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely v rámci skupiny provozující Hotely Bellevue, a to za následujících podmínek:

 1. Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro marketingové účely?: Na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být údaje zpracovávány členy skupiny provozující Hotel Bellevue (dále jen „Správci osobních údajů“), tedy RENTERA, a.s. Švédská 635/8, 150 00 Praha 5, IČO 274 45 992, a její dceřiné společnosti.
 2. Jaké údaje budou na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?: Na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou Správci osobních údajů zpracovávat osobní a jiné údaje týkající se Vás či Vaší společnosti (dále jen „Údaje“): jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní informace a emailovou adresu. Tyto Údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými Správci osobních údajů v souvislosti se svou činností přicházejí do kontaktu s Vámi nebo Vaší společností, a to během osobních rozhovorů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím interaktivních on-line formulářů a dopisem.
 3. Za jakým účelem budou Údaje na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?: Na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být Údaje Správci osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správců osobních údajů a spolupracujících třetích stran, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle Vašich potřeb či potřeb Vaší společnosti a zvýšit kvalitu daných služeb.
 4. Jaká je doba trvání souhlasu pro marketingové účely?: Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro marketingové účely udělen, (I) na dobu určitou, a to 5 let; nebo (II) do doby odvolání daného souhlasu.
 5. Vaše práva plynoucí ze souhlasů: Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným některém/u ze Správců osobních údajů nebo e-mailem na  reservation@labyrintkrumlov.cz. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování Vašich údajů a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na některého ze Správců osobních údajů, resp. na e-mail reservation@labyrintkrumlov.cz. Za účelem ochrany Vašeho soukromí Správci osobních údajů přijmou nezbytná opatření k ověření Vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav. Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli Vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u příslušného Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správců osobních údajů.
 1. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ EET
  1. Informační povinnost poplatníka: Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.
  2. Obsahem informačního oznámení je:text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“.
 2. UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU
  1. Tento ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované (dále jen „Host“) využívající ubytovacích a dalších souvisejících služeb Pensionu Labyrint, provozovaném společností Bellevue Hotel Services, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 093 08 644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 333471 (dále jen „Hotel“) a tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování či jiné obdobné smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Hotelem a Hostem. Za Hosta se považují rovněž osoby ubytované či pobývající v Hotelu spolu s Hostem, jejichž ubytování či pobyt byl Hotelu nahlášen.
  2. Hotel poskytuje Hostům ubytovací a případně též další související služby v rozsahu a termínech určených Smlouvou a za podmínek ujednaných ve Smlouvě, a dále za podmínek obsažených v tomto Ubytovacím řádu. V případě rozporu mezi Ubytovacím řádem a Smlouvou, mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.

Hotel si z důvodu šíření pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 vyhrazuje právo uzavřít své ubytovací zařízení a pokud to bude možné, zajistí Hostovi adekvátní náhradní ubytování.

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného Hosta. Ihned po příjezdu do Hotelu se Host prokáže příslušnému pracovníkovi Hotelu – recepčnímu – platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. jiným platným dokladem totožnosti).
 2. Dle ustanovení § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Host – cizinec povinen předložit Hotelu cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis dle § 97 zák. č. 326/1999 Sb., nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na Hosty - cizince mladší 15 let věku.
 3. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které odmítnou předložit doklad k prokázání totožnosti, a osoby, které jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekční nemoci, aniž by tím byly dotčeny jejich jiné povinnosti vůči Hotelu. Hotel si z důvodu šíření pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 vyhrazuje právo neubytovat Hosta, který se odmítne podrobit Hotelem stanoveným opatřením k omezení šíření dané pandemie. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vůči Hotelu vyniklé v souvislosti s tím, že nebyl v Hotelu ubytován.
 4. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je Hotel jakožto správce osobních údajů oprávněn ke zpracování osobních údajů Hosta v rozsahu uvedeném na tzv. registrační kartě, a to z titulu plnění smlouvy o ubytování. Host dále v registrační kartě může udělit souhlas se zpracováním jeho údajů pro marketingové účely. Osobní údaje mohou být třetím osobám zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu zpracování osobních údajů a v souladu s GDPR. Každý Host má právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, na poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo upřesnění, a dále má právo na vysvětlení a další úkony dle GDPR, a to na základě žádosti doručené Hotelu poštou nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Hotelu.
 5. Po identifikaci Hosta příslušným pracovníkem Hotelu a jeho přihlášení obdrží Host klíč od pokoje i Hotelu (v případě nefungující 24h recepce). Od tohoto okamžiku má přístup do pokoje Hosta pouze tento Host (Hosté). Přístup personálu Hotelu do pokoje Hosta je omezen pouze na nutný rozsah za účelem řádného plnění podmínek ubytování sjednaných Smlouvou (úklid, nezbytná údržba, odstranění havarijního stavu atd.). Pro zajištění maximálního soukromí Hosta lze na vyžádání sjednat omezení vstupu personálu Hotelu do pokoje Hosta, anebo použít kartu NERUŠIT vyvěšením na kliku pokoje.
 6. Host není oprávněn umožnit užívání pokoje třetím osobám. Veškeré vybavení a zařízení pokoje je určeno k užívání pouze Hostovi. Host není oprávněn vpouštět do Hotelu cizí osoby.
 7. Hotel zaručuje ubytovaným hostům služby kvalitou odpovídající úrovni Hotelu a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Ubytování Hosta v den příjezdu je možné nejdříve od 15:00 hod. Host je povinen uvolnit pokoj poslední den ubytování a odevzdat klíče nejpozději do 11:00 hod. Neuvolní-li Host pokoj poslední den ubytování a/nebo neodevzdá klíče ve stanovený čas, je Hotel oprávněn účtovat pobyt Hostovi i za následující den. V takovém případě vzniká Hotelu vůči Hostovi rovněž právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením Hosta s odevzdáním pokoje vznikla, zejm. náklady na ubytování hosta, který měl obsadit pokoj, který Host ve stanovený čas nevyklidil, vč. práva vyklidit věci Hosta z pokoje a uložit je na bezpečném místě za účelem uvolnění pokoje hostovi, který si jej rezervoval pro další pobyt.
 9. Nedostaví-li se Host k ubytování do 18:00 hod. prvního dne ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Hotelem (telefonicky, prostřednictvím e-mailu) o dalším zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj Hostovi.
 10. Požádá-li Host o prodloužení ubytování nad rámec rozsahu původně stanoveného Smlouvou o ubytování, je Hotel oprávněn nabídnout Hostovi z kapacitních důvodů jiný pokoj, než ve kterém byl Host původně ubytován.
 11. Host je povinen uhradit za ubytování a další související služby cenu určenou v souladu s platným ceníkem Hotelu. Hotel je oprávněn požadovat od Hosta platbu za ubytování a další související služby předem.
 12. V Hotelu nejsou podávány snídaně, cena pokoje je stanovena pouze za ubytování bez snídaně.
 13. Všechny pokoje a vnitřní prostory Hotelu jsou nekuřácké. Z uvedeného důvodu platí ve všech vnitřních prostorách Hotelu přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených, k tomu určených venkovních prostorech.
 14. V Hotelu platí přísný zákaz ubytování psů, koček a jiných zvířat.
 15. V pokojích a v jiných prostorách Hotelu není dovoleno bez předchozího souhlasu Hotelu přemísťovat nábytek a činit zde jakékoli změny či opravy. Rovněž není v pokojích a v jiných prostorách Hotelu povoleno zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. V pokojích a jiných prostorách Hotelu není hostům dále dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně Hosta (holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) či běžných nabíjecích nástrojů pro osobní počítače, mobilní telefony, fotoaparáty apod.
 16. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji veškerá okna a vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a pokoj uzamknout.
 17. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách Hotelu.
 18. Host je povinen hlásit Hotelu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách Hotelu způsobí. Při zranění Hosta či jeho onemocnění mu Hotel poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci popř. převozu do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si hradí Host sám. Užívání ubytovacích prostor Hotelu je povoleno pouze Hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 19. Za veškeré škody způsobené Hotelu Hostem odpovídá Host v míře dle platných právních předpisů. Veškeré škody a závady vzniklé na majetku hotelu je Host povinen ihned po jejich zjištění Hotelu ohlásit.
 20. Za škody způsobené na majetku Hosta odpovídá Hotel podle § 2946 zák. č. 89/2012 Sb. Host je povinen veškeré šperky, peníze a jiné cennosti ukládat v trezoru na pokoji, který představuje prostor vyhrazený k uložení cenností. Za jiné cennosti se považují zejména klenoty, cenné papíry, hodinky, mobilní telefony, počítače a další obdobná zařízení. Za šperky, peníze a jiné cennosti odpovídá Hotel bez omezení pouze tehdy, pokud byly převzaty Hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním na straně personálu Hotelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno vůči Hotelu ihned poté, kdy se Host o škodě dozvěděl.
 21. Host je povinen dodržovat v prostorách Hotelu pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní Hosty a personál Hotelu nevhodným chováním, dodržovat noční klid (od 22:00 do 06:00 hod.), nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách Hotelu (vyjma k tomu příp. vyhrazených míst) a nepoškozovat zařízení a vybavení Hotelu. Při používání elektrických zařízení, televize a jiných spotřebičů je Host povinen počínat si zvláště obezřetně a věnovat jejich užití zvýšenou pozornost. Porušení kteréhokoli z těchto povinností, vč. povinností stanovených v čl. 5.15. – 5.20. tohoto Ubytovacího řádu (tj. ustanovení týkající se zákazu kouření, zákazu ubytování zvířat, zákazu provádění změn pokoje, povinností při odchodu z pokoje, dozoru osob mladších 10 let a povinnosti hlásit úrazy) se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem vedoucí k okamžitému ukončení pobytu Hosta bez náhrady. V takovém případě má Hotel právo účtovat Hostovi sazbu za celou ujednanou délku pobytu a Host je povinen neprodleně opustit pokoj a odevzdat k němu klíče. To nevylučuje právo Hotelu na náhradu škody, která mu v souvislosti s jednáním Hosta vznikla.
 22. Host může kontaktovat Hotel na telefonním čísle+ 420 607 002 717 anebo na e-mailové adrese reservation@labyrintkrumlov.cz.

Vedení Hotelu a jeho personál přejí všem Hostům příjemný pobyt a vítají veškeré návrhy Hostů na zlepšení hotelového provozu a poskytovaných služeb.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české, anglické a německé jazykové verzi, v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost verze česká.

Tyto obchodní podmínky Hotelu nabývají v tomto znění platnosti a účinnosti dne 1. září 2022.